Gyulai Pál utcai Református Gyülekezet

Budapest, VIII. ker. Gyulai Pál u. 9. Telefon: (06-1) 268-96-12


Koczó Pál lelkipásztor

Koczó Pál lelkipásztor

... Az ideális az lenne, hogyha ide az istentiszteletekre csupa szent és majdnem tökéletes ember jönne, akikben buzog az Isten iránti érdeklődés, a vágy,
a tettvágy, hogy ők az Isten akaratát cselekszik, és aztán ugyanígy mennének is el.

Örvendetes azonban az is, ha valaki a nemet mondás után mégis el tud menni, és tud cselekedni. Vagyis örvendetes az is, ha valaki úgy keresi az Istent, hogy még nem szent, hogy még nem tökéletes, hogy még rengeteg hiányossága van. Vagy az, ha valaki azután keresi az Istent, hogy egy jó darabig megpróbált ellenállni, szembeszállni az őt hívó szóval.

Örvendetes az is, ha valaki bűnösen jön ide, s bár nem szentként, de Isten iránt elkötelezettként, Isten iránt hálával távozik el innen. Örvendetes mindenképpen, ha valaki tud hinni akár a János által közvetített szavaknak, akár magának Jézusnak.

Adja Isten, hogy akár az igent, akár a nemet mondókból minél több olyan ember legyen közöttünk, közülünk, aki cselekszi az apa, az Isten akaratát.

Részlet Koczó Pál igehirdetéséből: Meggondolta magát   
tovább az igehirdetéshez

Válogatás Koczó Pál prédikációiból

Csakugyan Jézus a Messiás?
(Máté 16, 13-20)
Meggondolta magát
(Máté 21, 23-27)
A nagy változás
(2 Korinthus 5, 14-21)
A Krisztus teste vagytok
1 Korinthus 12, 12 – 27
Elhangzott 2013. február 3-án, vasárnap, a Gyulai Pál u. 9. imateremben

Válogatás Koczó Pál fordításában megjelent teológiai művekből

Jung, Martin H. - Melanchthon és kora - fordította Koczó Pál

Jung, Martin H.: Melanchthon és kora

Philipp Melanchthon a reformáció megkerülhetetlen alakja. Élete és életműve átfogja a reformáció történetét. Személye összekötő kapocs Luther és Kálvin között. Nemcsak Németországra volt hatással, hanem Európa sok más országára, többek között Magyarországra és Erdélyre is. Személye és életműve, hatása egyaránt fontos az evangélikus és református reformáció szempontjából.

A Kálvin Kiadó reformátorokat bemutató sorozatának újabb kötetéből Kálvin, Zwingli és Bucer után most végre a magyar olvasóközönség is jobban megismerheti Melanchthont Martin H. Jung segítségével, aki a téma szakértőjeként naprakész tudományos megalapozottsággal, de közérthetően és tömören írja le a reformátor életét és művét, személyén keresztül a reformáció folyamatát, fontosabb eseményeit.

Martin Bucer:  Egy reformátor és a kor, amelyben élt -  fordította: Koczó Pál

Martin Bucer: Egy reformátor és a kor, amelyben élt

„A reformáció korának kevés alakja oly elfeledett, mint ez a 16. századi ember, aki egyszerre volt teológus, egyházi személyiség, politikus és keresztyén. A korszak specialistái természetesen jól ismerik a nevét és legalább néhány művét. De rajtuk kívül sokan csak keveset, vagy semmit sem tudnak arról az emberről, aki hajdanában nemcsak a német, hanem az európai egyháztörténetnek is az egyik legfontosabb és legnagyobb hatású személyisége volt.

Tekintélye nem utolsósorban azon alapult, hogy egész életében – a keresztyének közötti viták és a fokozódó széttagoltság korában – kölcsönös megértésre és megegyezésre törekedett, egyáltalán nem csupán a reformáció táborán belül, hanem a nyugati keresztyénség gyorsan mélyülő kettészakadására tekintettel is.

Mindez arra késztetett, hogy korával és az őt körülvevő világgal együtt mutassam be Bucert: mint olyan embert, aki a késő középkor feltételeiben és struktúráiban gyökerezett…, azután belesodródott a 16. századi nagy szellemi, társadalmi és politikai átalakulásba...

Úgy vélem ugyanis, hogy csak a Bucert körülvevő, számára kiindulópontot jelentő, s ennyiben őt meghatározó környezetben és korban elhelyezve kerülheti el az életrajzíró azt a veszélyt, hogy őt tegye a történelem középpontjává. Az Bucer természetesen nem volt. Egy jelentős, színes, izgalmas kor gyermeke viszont igen.

Azt tartottam fontosnak, hogy bemutassam, hogyan élt és cselekedett valaki ebben a valóságban, egy olyan ember, aki egyre inkább hajlandó, majd képes is volt arra, hogy bizonyos határok között maga is befolyásolja a változást.” (Részlet az Előszóból.)